FAQs Complain Problems

समाचार

बसाई सराई

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रत्येक वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
प्रत्येक वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
५०
आवश्यक कागजातहरु: 

सूचकको नागरीकता प्रमाण पत्र

परिवारको सबै स्दसयहरुको नागरीकता वा जन्म प्रमाण पत्र

नमुना फाराम तथा अन्य: 

जन प्रतिनिधि